Käyttöehdot

Tämän sivuston omistaja ja ylläpitäjä on Chubb Group Holdings Inc. ja/tai yksi tai useampi sen osakkuusyhtiöistä (”omistaja”, ”me”, ”meitä” tai ”meidän”) Chubb vakuutusyhtiökonsernissa (yhdessä ”Chubb”). Chubb muodostuu vakuutus- ja jälleenvakuutusyhtiöistä, joilla on toimilupa tai muu hyväksyntä, jonka nojalla ne voivat harjoittaa vakuutus- ja/tai jälleenvakuutusliiketoimintaa eri maissa ja lainkäyttöalueilla ympäri maailman. Chubbiin kuuluu myös vakuutusalalla toimiville ja muille asiakkaille palveluita tarjoavia yhtiöitä.

Tämä sivusto tarjoaa käyttäjille pääsyn verkossa olevaan tieto- ja materiaalikokoelmaan. Niihin sisältyy myös vakuutushakemus- ja vakuutuskirjalomakkeita ja muuta tiettyihin vakuutuksia ja niihin liittyviä palveluita tarjoavien Chubbin piirissä toimivien palveluntarjoajien vakuutustuotteisiin ja -palveluihin liittyviä tietoja (”tuotteet ja palvelu”). Sivustolla on myös tekstiä, valokuvia, grafiikkaa, logoja, näppäimiä, kuvia, tekijänoikeudellisia teoksia ja muuta tietoa (yhdessä ”sisältö”), ja sitä kautta voi päästä tiettyihin Chubbin omistamiin ohjelmiin, joita käytetään tällä sivustolla liikkumisen ja sen tarjoamien toiminnallisuuksien käytön yhteydessä (”ohjelmisto”).

Huom.! Sivustolle pääsyyn ja sen (samoin kuin muiden Chubbin sivustojen) käyttöön sovelletaan seuraavia käyttöehtoja sekä asianomaisia lakeja ja asetuksia. Pyydämme käyttäjää tutustumaan näihin ehtoihin. Jos käyttäjä ei hyväksy niitä eikä halua sitoutua yksittäisiinkään ehtoihin, hänellä ei ole oikeutta päästä tai muuten käyttää tätä sivustoa tai sillä olevaa sisältöä, palveluja tai ohjelmistoa. Sivustolle meneminen ja sen käyttäminen merkitsee kaikkien alla olevien yksittäisten ehtojen hyväksymistä ja niiden noudattamiseen sitoutumista.

Sivuston omistaja saattaa ajoittain muuttaa, muunnella, täydentää tai päivittää näitä käyttöehtoja ilmoittamatta siitä etukäteen. Ellei muuta ilmoiteta, kaikkiin tälle sivustolle lisättyihin tuotteisiin ja palveluihin, sisältöön ja ohjelmistoon sovelletaan heti lisäyspäivästä alkaen näitä käyttöehtoja. Kehotamme käyttäjää ajoittain vierailemaan sivustolla tarkastamassa päivitykset ja muutokset.

Tällä sivustolla olevaa tietoa ei ole kenenkään lupa käyttää missään maassa tai lainkäyttöalueella, jossa käyttöä pidetään lain rikkomisena. Jos tämä koskee sinua, sinulla ei ole lupa mennä sivustolle eikä käyttää mitään siellä olevaa tietoa.

SIVUSTON KÄYTTÖ JA SISÄLTÖ

Rajoitettu lupa ja pääsy sivustolle – Omistaja täten myöntää sinulle käyttäjänä rajoitetun luvan mennä sivustolle ja käyttää sitä henkilökohtaisesti. Käyttäjä ei kuitenkaan saa ladata (tai muuten tallettaa sitä välimuistiin) tai muuttaa sitä tai mitään sen osaa ilman omistajan nimenomaista kirjallista lupaa. Lupa ei sisällä sivuston tai sen sisällön jälleenmyyntiä tai kaupallista käyttöä, tuoteluetteloiden, -kuvausten tai hintojen keräämistä tai käyttöä, sivuston tai sen sisältöjen johdannaiskäyttöä tai mitään tiedonlouhinnan, robottien tai vastaavien tiedonkeruu- ja talteenottovälineiden käyttöä. Tätä sivustoa tai mitään sen osaa ei saa jäljentää, monistaa, kopioida, myydä, myydä edelleen tai muuten hyödyntää mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen ilman omistajan nimenomaista kirjallista lupaa. Käyttäjällä ei ole lupaa rajata tai käyttää rajaustekniikoita minkään omistajan tai sen osakkuusyhtiön tavaramerkin, logon tai muun omistajalle kuuluvan tiedon (ml. kuvat, teksti, sivun asettelu tai lomake) kopioimiseksi ilman asianomaisten nimenomaista kirjallista lupaa. Chubbin nimiä tai palvelumerkkejä käyttävien meta-tagien tai muiden ”piilotekstien” käyttö on kiellettyä ilman niiden omistajien nimenomaista kirjallista lupaa. Luvaton käyttö katkaisee omistajan antaman luvallisen käytön.

Tuotteiden ja palvelujen saatavuus – Jollei asiakirjassa Chubb Regulatory Status Chart muuta todeta, Chubbin muualla kuin Yhdysvalloissa toimivat yhtiöt eivät harjoita tai käy mitään kauppaa Yhdysvalloissa tämän sivuston kautta tai muutoin. Tietyissä maissa muut kuin yhdysvaltalaiset ostajat ja näiden edustajat saattavat käydä vakuutuskauppaa Yhdysvaltain ulkopuolella toimivien Chubb-yhtiöiden kanssa verkkosivuilla, joille on pääsy tämän sivuston kautta.

Erinäisten vakuutus- ja muiden sääntelyrajoitusten takia tietyt tällä sivustolla kuvatut tuotteet ja palvelut eivät ole kaikkien käyttäjien saatavilla. Lisäksi tuotteet ja palvelut voivat vaihdella lainkäyttöalueiden välillä, eivätkä kaikki Chubb-yhtiöt välttämättä tarjoa niitä. Samoin kaikkia tuotteita ja palveluita ei ole saatavissa eivätkä ne sovi kaikille lainkäyttöalueille. ELLEI TÄLLÄ SIVUSTOLLA ERIKSEEN MUUTA TODETA, MIKÄÄN TÄSSÄ OLEVA TIETO EI OLE MYYNTITARJOUS EIKÄ KEHOTUS OSTAA MITÄÄN ARVOPAPERIA, VAKUUTUSTUOTETTA TAI MUUTA CHUBBIN TUOTETTA TAI PALVELUA. Chubb ei tarjoa tai myy mitään arvopaperia tai muuta tuotetta tai palvelua, tai Chubbin niitä myydessä ne eivät ole voimassa lainkäyttöalueella, jossa tällainen tarjous tai kehotus, osto tai myynti olisi laitonta arvopaperi-, vakuutus- tai muun ao. lainkäyttöalueen lakien nojalla.

Asiayhteyden niin edellyttäessä ”Chubb” tai ”Chubb-konserni” voi toisinaan viitata Chubbiin kuuluvien yhtiöiden yhteenlaskettuun taloudelliseen tulokseen tai yhteisiin toimintoihin. Tässä merkityksessä viittauksen ei ole tarkoitus antaa käsitystä, että Chubb Limited tai jokin toinen Chubb-ryhmään kuuluva olisi suorittanut tiettyjä toimintoja, että sillä olisi jokin erityinen lisensointistatus tietyllä lainkäyttöalueella tai se olisi tuottanut tiettyjä tuloksia. Pyydämme ottamaan yhteyttä nimettyyn Chubbin edustajaan tai vakuutusvälittäjään sen selvittämiseksi, mitä tuotteita ja palveluita on saatavilla lainkäyttöalueellasi.

Yksityisyyden suojaa koskeviin safe harbor -periaatteisiin liittyvä lausuma– Tämä sivusto voi toisinaan sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia Yhdysvaltain The Private Securities Litigation Reform Act -säädöksen tarkoittamassa merkityksessä. Laissa säädetään pakollisesta tulevaisuutta koskevasta, toteutumiseltaan epävarmoihin lausumiin liittyvästä ”safe harbor”-menettelystä. Kaikki Chubb Limitedin tai sen tytäryhtiöiden tai toiminnallisten yksikköjen omat tai niiden puolesta annetut lausumat heijastavat nykykäsitystä tulevista tapahtumista ja tulevasta taloudellisesta tuloksesta. Kaikkiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy epävarmuustekijöitä ja niihin kuuluvia riskejä, joiden takia toteutuneet tulokset voivat poiketa oleellisesti jonkin tulevaisuutta koskevan lausuman sisällöstä. Viittamme Chubb Limitedin Yhdysvaltain kongressin valtuuttamalle Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle elimelle (United States Securities and Exchange Commission, SEC) jättämiin asiakirjoihin, mukaan lukien viimeisimmät lomakkeet 10-K ja 10-Q sekä kaikki tuoreimman 10-K -lomakkeen jälkeiset 8-K -lomakkeet, joissa on lisätietoja tällaisista epävarmuustekijöistä ja sisäänrakennetusta riskistä ja vuoden 1995 Private Securities Litigation Reform Act -säädöksen tarkoittamasta ”safe harbor” -menettelystä.

OMISTUS & RAJOITUKSET

Copyright (tekijänoikeus) – Jollei muuta nimenomaisesti mainita, kaikki tällä sivustolla oleva sisältö ja ohjelmisto on Chubbin tai sen ulkopuolisen sisällöntuottajan Yhdysvaltain ja kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaamaa tekijänoikeudellista materiaalia.

Kaiken sisällön ja ohjelmiston kooste (tarkoittaen sisällön keräämistä, järjestämistä ja koostamista) on myös Chubbin yksinoikeudellista Yhdysvaltain ja kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaamaa tekijänoikeudellista omaisuutta.

Käyttäjä voi ladata tietoja tältä verkkosivustolta ja tulostaa paperikopion henkilökohtaiseen käyttöönsä edellyttäen, ettei koske mihinkään tiedoissa olevaan tekijänoikeus- tai muuhun ilmoitukseen tai poista tai muuta sitä. Ellei tässä muuta todeta, käyttäjä ei saa muuttaa, muunnella, jäljentää, jakaa (vastikkeellisesti tai muuten), lähettää, esittää, näyttää, kopioida, käyttää uudelleen, julkaista nettisivuilla tai muualla, lisensoida, kehystää, ladata, tallentaa myöhempää käyttöä varten, luoda johdannaisteoksia, siirtää tai myydä mitään tällä sivustolla olevaa sisältöä kokonaisuudessaan tai osittain, mukaan lukien tekstit, kuvat, ääni- ja liikkuvaa kuvaa sisältävät tallenteet millään tavoin ilman omistajan tai asiaan liittyvän ulkopuolisen toimittajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Käyttäjä ei saa itse eikä kukaan käyttäjän luvalla saa käyttää sisältöä, kuvat mukaan lukien, ellei omistaja ole antanut siihen erityisesti lupaa. Tekstin tai kuvien luvaton käyttö saattaa olla tekijänoikeuslakien, tavaramerkkilakien, yksityisyyttä ja julkisuutta koskevien lakien sekä sovellettavien asetusten ja sääntöjen vastaista. Omistaja tai sen osakkuusyhtiöt eivät takaa taikka ilmoita, että tällä sivustolla olevan sisällön, palvelujen, ohjelmiston tai muun siellä esitetyn materiaalin käyttö ei rikkoisi ulkopuolisten oikeuksia.

Tavaramerkit ja palvelumerkit – Tietyt tavaramerkit, kuten "CHUBB", ”ESIS” ja ”Westchester”, ovat Chubb Limitedin tai jonkin sen tytäryhtiön rekisteröityjä palvelumerkkejä. Tämän sivuston domain-nimi (www.chubbmatkavakuutus.fi), Chubbin logot, kaikki sivujen otsikot, räätälöity grafiikka ja painikekuvakkeet ovat Chubbin omistamia palvelumerkkejä, tavaramerkkejä, logoja ja/tai sen visuaalista ilmettä. Kaikki muut sivustolla olevat rekisteröidyt tai rekisteröimättömät tavaramerkit, palvelumerkit, visuaalisen ilmeen elementit, tuotenimet, yritysnimet tai logot ovat niiden omistajien omaisuutta. Soveltuvien lakien noudattamisen lisäksi käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä mitään tällaista tavaramerkkiä, palvelumerkkiä, visuaalista ilmettä tai muita sivustolla olevia logoja ilman omistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Tämän sivuston kautta annettu tieto – Käyttäjän antamia henkilötietoja (mm. luotto- tai maksukorttitiedot) tai muuta informaatiota (joita ylläpidetään seuraavan tietosuojalausunnon mukaisesti Chubb Online Privacy Statement) lukuun ottamatta ja ellei alla muuta todeta otsikon ”Chubbin liiketoiminnan Internet-portaalit” alla, kaikkea omistajalle tämän sivuston kautta käyttäjän välittämiä tietoa, joka on suoraan vietyä, annettua, sähköpostitse tai muutoin toimitettua, mukaan lukien tiedot, kysymykset, kommentit tai ehdotukset, käsitellään ei-luottamuksellisena ja ei-omistusoikeudellisena tietona, josta tulee omistajan omaisuutta. Tätä tietoa voidaan käyttää mihin tahansa tarkoitukseen, mm. jäljentämiseen, kehotuksiin, paljastamiseen, välittämiseen, julkaisemiseen, lähetystoimintaan tai verkossa julkaisemiseen. Omistajalla on vapaus käyttää kaikkia omistajalle tämän sivuston kautta tai muulla tavoin lähetyissä viesteissä olevia ideoita, konsepteja, tietotaitoa tai tekniikoita kaikkiin mahdollisiin tarkoituksiin, mm. käyttämällä tätä tietoa tuotteiden kehittämiseen ja markkinointiin. Mikään näissä käyttöehdoissa ei kuitenkaan merkitse sitä, että se muuttaisi tuottajan asiakasluetteloihin liittyvää tuottajasopimusta tai olisi sen kanssa ristiriidassa.

Chubbin liiketoiminnan Internet-portaalit – Chubb voi käyttää Internet-portaaleja, jotka on erityisesti suunniteltu sellaisten tietojen antamiseen, joita Chubb käyttää vakuutustarjouksen tekemiseksi tuottajalle tai tuottajan asiakkaalle. Tällaisia tietoja antaessaan tuottaja takaa, että tieto on totuudenmukaista ja oikeaa asianmukaisella huolella varmistetun tuottajan parhaan tietämyksen, tiedon ja uskon mukaan. Chubb voi käyttää tuottajan antamaa tietoa hintatarjouksen, arvion tai viitteellisen tiedon antamiseen, mikäli Chubb oman harkintansa perusteella näin päättää. Chubb voi myös käyttää tietoja normaalissa vakuutusten antamistoiminnassaan ja niihin liittyvien palvelujen tarjoamisessa. Chubbin tämän tiedon pohjalta kehitetty työn tulos, mm. hintatarjoukset, arviot, sovellukset, kansiot ja vakuutuskirjat, ovat Chubbin yksinomaista omaisuutta.

Omistusoikeudellinen ohjelmisto – Kaikki tämän sivuston kautta käytettävissä olevat ohjelmistot ovat omistajan tai sen toimittajien Yhdysvaltain ja kansainvälisten patentti- ja tekijänoikeuslakien ja/tai kansainvälisten sopimusten suojaamaa omaisuutta. Ohjelmiston käyttö muutoin kuin sivuston tarjoaman toiminnallisuuden edellyttämässä selaamis- ja käyttötarkoituksessa on kiellettyä. Tämän nojalla käyttäjä sitoutuu olemaan kopioimatta, jakamatta, julkisesti esittämästä, muuttamatta, muuntelematta, purkamatta, hajottamatta, purkamatta koodia tai muutoin yrittämästä selvittää ohjelmiston lähdekoodia. Lisäksi käyttäjä sitoutuu siihen, ettei pyri palveluihin tai sisältöön muilla keinoin kuin omistajan tällä sivustolla sisällön käyttämiseen tarjoaman rajapinnan kautta.

Tällä sivustolla oleva ohjelmisto on omistajan omistama tai lisensoima, ja siinä voi olla tekniikkaa, johon kohdistuu Yhdysvaltojen tai muiden lainkäyttöalueiden vientivalvontalakien ja -asetuksien edellyttämää tiukkaa valvontaa. Tällaisen ohjelmiston kopioiminen, siirtäminen tai maastavienti sovellettavien vientilakien ja -asetusten vastaisesti on kiellettyä. Omistaja ei anna lupaa ladata tai viedä maasta mitään tällä sivustolla olevaa ohjelmistoa tai teknistä tietoa näiden maastavientiä valvovien lakien ja asetusten kieltämille lainkäyttöalueille.

Kielletty käyttö– Seuraava on kiellettyä: tämän sivuston käyttö tai käyttöyritys (i) laittomaan, luvattomaan, petolliseen tai ilkivaltaiseen tarkoitukseen, tai (ii) tavalla, joka voisi vahingoittaa, tehdä toimintakyvyttömäksi, ylikuormittaa tai heikentää mitä tahansa palvelinta tai palvelimeen liitettyä verkkoa/verkkoja tai (iii) vaikuttaa muun osapuolen sivuston käyttöön ja siihen liittyvään nautintaan, tai (iv) hankkimalla luvaton pääsy muihin palvelimiin tai järjestelmiin liittyviin tileihin, tietokonejärjestelmiin tai verkostoihin hakkeroimalla, salasanojen murtamisen tai muiden keinojen avulla, tai (v) hakeutuminen järjestelmiin, tietoihin tai informaatioon, joita omistaja ei ole tarkoittanut käyttäjän saavutettaviksi, tai (vi) aineistojen tai tiedon hankkiminen tavoilla, joita omistaja ei ole tarkoituksellisesti antanut käyttöön, tai (vii) mihin tahansa muuhun kuin tarkoitettuun liiketoimintatarkoituskäyttöön.

Lisäksi sivuston käyttäjä sitoutuu siihen, ettei:

a) lataa sivulle tai välitä viestiä, informaatiota, tietoja, tekstiä, ohjelmaa tai kuvia tai muuta sisältöä (”materiaalia”), joka on laitonta, haitallista, uhkaavaa, loukkaavaa, häiritsevää, oikeudenvastaista, halventavaa, karkeaa, siveetöntä, herjaavaa tai muutoin tuomittavaa tai toisen yksityisyyden tai julkisuuden suojaa loukkaavaa;

b) luo valehenkilöyttä muiden harhauttamistarkoituksessa tai esiintyäkseen toisena henkilönä tai tahona, esimerkiksi Chubbin edustajana, tai väärin perustein ilmoita tai muutoin totuudenvastaisesti kerro olevansa sidoksissa henkilöön tai tahoon;

c) lataa tai välitä materiaalia, jonka kopiointiin, esittämiseen tai välittämiseen ei ole oikeutta minkään lain taikka sopimus- tai luottamuksenvaraisen suhteen perustella (kuten salassapitosopimukset);

d) lataa tai tuo sivustolle tiedostoja, joissa on viruksia, troijalaisia eli haittaohjelmia, matoja, aikapommeja, poistorobotteja, viallisia tiedostoja tai muita vastaavia ohjelmistoja tai ohjelmia, jotka saattavat vahingoittaa toisen tietokoneen toimintaa tai muiden omaisuutta;

e) poista tekijätietoja, juridisia ilmoituksia tai omistusoikeusmainintoja tai etikettejä mihin tahansa viestintäominaisuuteen ladattavista materiaaleista;

f) käytä sivuston viestintäomaisuutta tavalla, joka vaikuttaa haitallisesti muiden käyttäjien siinä olevien resurssien käyttöön (esim. liiallinen ”huutaminen”, isojen kirjainten käyttö, välineen hukuttaminen jatkuvaan toistuvan tekstin lähettämiseen);

g) lataa tai välitä pyytämättä mitään mainontaa, myynninedistämismateriaalia, roskapostia, spammia, kiertokirjeitä, pyramidirakennelmia tai muita kaupallisia tai muita kehotuksia;

h) riko mitään sovellettavaa paikallista, osavaltion, kansallista tai kansainvälistä lakia;

i) lataa sivustolle tai välitä mitään materiaalia, joka rikkoo minkä tahansa osapuolen patentti-, tavaramerkki-, palvelumerkkioikeutta, liikesalaisuutta, tekijänoikeutta tai muita omistuksellisia oikeuksia;

j) poista tai muuta kenenkään toisen henkilön tai tahon sivustolle laittamaa materiaalia;

k) manipuloi tai muuten esitä sivustolla rajaamalla, peilaamalla tai muita selaintekniikoita käyttämällä tai suoraan linkkaamalla mitään muuta osaa sivustosta kuin koko kotisivu www.chubbmatkavakuutus.fi rajatun luvan ja sivustolle pääsyä koskevien yllä mainittujen sääntöjen mukaisesti;

l) rekisteröi, tilaa, yritä rekisteröidä tai tilata, peruuta tai yritä peruttaa minkään tahon tuotetta tai palvelua koskeva tilausta, ellei käyttäjällä ole tämän tahon nimenomaista lupaa siihen; tai

m) kerää tai muuten kokoa tietoa toisista, mukaan lukien heidän sähköpostiosoitteensa.

Omistaja pidättää itsellään oikeuden ryhtyä kaikkiin soveltuviksi katsomiinsa laillisiin toimiin tapauksissa, joissa yllä olevaa on rikottu tai epäillään rikotun, mm. keskeyttämällä tai sulkemalla käyttäjän pääsyn sivustolle ja/tai tämän tilin. Omistaja voi tehdä yhteistyötä oikeusviranomaisten ja/tai ulkopuolisten tahojen kanssa epäillyn tai väitetyn rikoksen tai siviilioikeudellisen oikeudenloukkauksen tutkinnassa. Paitsi mitä on nimenomaisesti rajattu pois Chubb Online Privacy Statement -asiakirjassa, omistaja pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa paljastaa tietoja, joita se katsoo tarpeelliseksi minkä tahansa sovellettavan lain, asetuksen, juridisen prosessin tai viranomaispyynnön täyttämiseksi tai editoida, kieltäytyä laittamasta verkkoon tai poistaa tietoja tai materiaaleja kokonaan tai osittain omistajan yksinomaisen harkinnan perusteella.

TURVALLISUUS & VALVONTA

Salasanatilit, salasanat ja turvallisuus – Jos käyttäjälle on annettu mahdollisuus avata tälle sivustolle tili, jonka kautta pääsee salasanan suojaamiin sivuston osiin, ja käyttäjä on päättänyt sen avata, hänen tulee viedä rekisteröinti loppuun antamalla meille voimassa olevat, täydelliset ja täsmälliset tiedot sen mukaan, mitä rekisteröintilomake pyytää ja valita sitten salasana ja käyttäjätunnus. Salasanan ja tilin salassapito sekä kaikki siellä tapahtuva toiminta on kokonaan käyttäjän omalla vastuulla. Tällä käyttäjä sitoutuu siihen, että (a) välittömästi ilmoittaa omistajalle kaikesta tilin luvattomasta käytöstä tai muusta tietoon tulleesta tietoturvarikkomuksesta ja (b) poistuu kokonaan tililtä jokaisen käyttöistunnon päätteeksi. Omistaja ei ole vastuussa vahingoista, joita mahdollisesti aiheutuu siitä, että joku ulkopuolinen käyttää käyttäjän salasanaa tai tiliä käyttäjän tietämättä tai siten, että käyttäjä on asiasta tietoinen. Käyttäjä on joka tapauksessa vastuussa vahingoista, joita omistajalle tai muulle osapuolelle aiheutuu siitä, että joku muu käyttää hänen tiliään tai salasanaansa. Toisen tilin käyttö on aina kiellettyä tilinomistajan luvalla tai ilman lupaa.

Valvontaoikeus – Normaalioloissa omistaja ei aktiivisesti valvo tämän sivuston yleistä käyttöä eikä valvo toimituksellisesti minkään ulkopuolisen tahon sivustoa, sähköpostien lähettämistä, uutisryhmiä tai muuta materiaalia, jolle on pääsy tai joka on luotu tämän sivuston kautta. Omistaja kuitenkin pidättää oikeuden valvoa tällaista käyttöä, jos se katsoo tämän tarpeellisesi, ja poistaa materiaaleja, jotka ovat sen yksinomaisen harkinnan perusteella mahdollisesti laittomia, voivat aiheuttaa omistajalle vastuita tai rikkoa näitä käyttöehtoja tai ovat omistajan yksinomaisen harkinnan perusteella tämän sivuston tarkoituksen vastaisia.

Hyperlinkit ulkopuolisille sivustoille – Tällä sivustolla voi olla linkkejä toisille, muiden kuin omistajan omistamille ja käyttämille nettisivuille. Tällaiset linkit on annettu vain niihin viittaamiseksi ja käytön helpottamiseksi. Emme valvo näitä nettisivuja eikä meitä voi pitää vastuussa niiden sisällöstä tai tarkkuudesta, emmekä suosittele niitä, ellei näin ole erikseen mainittu. Jos tällä sivustolla on linkkejä toisille nettisivuille, joita omistaja tai sen osakkuusyhtiöt eivät omista, käytä tai ylläpidä, käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy sen, että omistaja ei ole vastuussa niiden sisällöistä, tuotteista, palveluista tai muista niillä olevista tai niiden kautta saatavilla olevista materiaaleista. Emme ota mitään vastuuta informaatiosta, tuotteista, mainoksista, sisällöistä, palveluista tai ohjelmista, joihin on pääsy näiden ulkopuolisten nettisivujen kautta tai toimista, joihin käyttäjä ryhtyy siirryttyään linkin kautta näille sivuille. Todennäköisesti ao. nettisivuilla on omat käyttöehtonsa ja yksityisyydensuojamenettelynsä, joihin käyttäjän tulee tutustua. Omistajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää mitään linkkiä tällä sivustolla, ja se voi milloin tahansa poistaa linkit oman yksinomaisen harkintansa nojalla mistä tahansa syystä. Omistaja tai sen osakkuusyhtiöt eivät ole vastuussa suoraan tai välillisesti vahingoista tai tappioista, joita aiheutuu tai väitetysti aiheutuu näillä nettisivuilla olevien tai niiden kautta saatavien sisältöjen, tuotteiden, palvelujen tai muiden materiaalien käytöstä tai niihin luottamisesta tai niihin liittyen.

Chubb ei harjoita toimituksellista valvontaa ulkopuolisiin sisältöihin eikä takaa niiden paikkansapitävyyttä – Siinä laajuudessa kuin tällä sivustolla oleva sisältö on ulkopuolisten sisällöntuottajien toimittamaa, omistaja ei harjoita tähän sisältöön nähden toimituksellista valvontaa eikä sillä ole siitä vastuuta. Tästä syystä kaikki mielipiteet, lausumat, palvelut tai muu ulkopuolisten tällä sivustolla ilmaisema tai tarjoama tieto on näiden ulkopuolisten toimittajien tuottamaa. Omistaja ei ilmoita tai ota vastuulleen minkään ulkopuolisen tahon mielipiteen, lausuman tai muun tiedon paikkansapitävyyttä tai luotettavuutta tai ilmoita tai takaa, että tällä sivustolla näkyvissä oleva sisällön käyttö taikka palveluntuottajien viitattu sisältö ei riko sellaisten ulkopuolisten tahojen oikeuksia, jotka eivät ole Chubbin omistamia tai sen osakkuusyhtiöitä.

Sähköinen viestintä – Tällä sivustolla käyvä tai sähköpostia lähettävä käyttäjä on sähköisesti yhteydessä Chubbiin. Käyttäjä antaa Chubbille luvan lähettää sähköisiä viestejä. Viestimme käyttäjän kanssa sähköisesti tai laittamalla sivustolle ilmoituksia. Käyttäjä hyväksyy sen, että kaikki Chubbin sähköisesti toimittamat sopimukset, ilmoitukset, tietojenannot ja muut viestit täyttävät vaatimukset siitä, että tällaisten viestien tulee olla kirjallisia.

Sisällön muutokset – Omistaja voi harkintansa mukaan muuttaa mitä tahansa tuotteita ja palveluita, sisältöä tai ohjelmaa tai niiden osia tai lopettaa ne asiasta ilmoittamalla tai ilmoittamatta. Omistaja tai sen osakkuusyhtiöt eivät ole vastuussa käyttäjälle tai ulkopuolisille mistään tuotteen ja palvelun, sisällön tai ohjelman muutoksesta tai lopettamisesta.

Tietosuojalausunto – Chubbin tietosuojalausunto kuvaa sitä, miten se kerää, käyttää ja suojaa ei-julkista henkilökohtaista tietoa ja auttaa käyttäjää ymmärtämään, miten turvaamme ja käsittelemme saamaamme tietoa. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan tietosuojalausuntoon osoitteessa Chubb Online Privacy Statement.

YLEISET MÄÄRÄYKSET

Vastuuvapauslauseke – Omistaja on tuottanut tällä sivustolla olevan materiaalin käyttäjien hyödyksi eikä sen tarkoituksena ole olla ohje tai suositus, johon käyttäjä voi tukeutua. Omistaja on panostanut kohtuudella tietojen ja materiaalin keruuseen, valmisteluun ja laadun varmistamiseen, mutta ei takaa sivustolla olevan tai sille linkatun tai muun omistajan ylläpitämän sivustolla olevan tiedon tai muun omistajan paikkansapitävyyttä, täydellisyyttä tai riittävyyttä.

Mikään tässä ei merkitse sitä, että jokin vakuutusyhtiö tai sen puolesta toimiva tuottaja ei hyväksyisi Chubb-vakuutusyhtiön antamaa hintatarjousta. Arvioita, suuruusluokkatietoja tai muita lausumia, joita ei ole selvästi todettu sitoviksi hintatarjouksiksi, ei kuitenkaan välttämättä hyväksytä. Hintatarjous voidaan perua tai muuttaa milloin tahansa ennen vakuutuskirjan voimassaolon alkamista sovellettavan lain sallimissa puitteissa.

Tässä olevia tietoja ja kuvauksia ei ole tarkoitettu tuotteisiin ja palveluihin sovellettavien ehtojen ja poissulkevien ehtojen täydelliseksi kuvaukseksi, vaan ne on annettu pelkästään yleistietotarkoituksissa; pyydämme käyttäjää tutustumaan varsinaiseen vakuutuskirjaan tai asianomaiseen tuotetta tai palvelua koskevaan sopimukseen, jossa on täydelliset ehdot ja poissulkevat ehdot. Mikäli Chubbin tuote ostetaan siltä itseltään tai ulkopuoliselta taholta, asianomaiseen kauppaan sovellettavat ehdot pätevät tähän ostoon, eikä tämän sivuston käyttö vaikuta mitenkään ao. ostoon.

Tämä sivusto voi tarjota käyttäjälle suunnittelu- ja tietovälineitä, kuten laskimia. Välineet ja laskimet auttavat luomaan ”siinä tapauksessa, että” -skenaarioita, joiden tulokset ovat luonteeltaan kuvailevia, ja ne perustuvat saatuihin tietoihin ja olettamiin. Ei ole mitään takeita siitä, että esitetyt tulokset ovat välttämättä oikein tai saavutettavissa. Nämä välineet ja laskimet eivät myöskään ole osa mitään suunnitteluraporttia, josta käyttäjä on mahdollisesti suorittanut maksun, vaikka välineet ja laskimet sisältäisivätkin tietoja, jotka on haettu tai jotka sisältyvät raporttiin.

KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ TÄTÄ SIVUSTOA OMALLA YKSINOMAISELLA VASTUULLAAN. KAIKKI SISÄLTÖ JA OHJELMISTO TARJOTAAN SELLAISENAAN TAI SAATAVISSA OLEVA -POHJAISESTI, JA OMISTAJA NIMENOMAISESTI SANOUTUU IRTI KAIKISTA TAKUISTA JA NIMENOMAISISTA TAI HILJAISISTA EHDOISTA, ESIM. MYYNTIKELPOISUUTTA TAI TIETTYYN KÄYTTÖÖN SOPIVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT. OMISTAJA EI TAKAA MILLÄÄN TAVOIN, ETTÄ SISÄLTÖ JA OHJELMISTO OLISIVAT TÄSMÄLLISIÄ, AJANMUKAISIA, KESKEYTYMÄTTÖMIÄ, LAKIA RIKKOMATTOMIA, VAPAITA VIRUKSISTA TAI VIRHEETTÖMIÄ TAI ETTÄ TÄLLAISET ONGELMAT TULISIVAT KORJATUIKSI.

Vastuun rajaaminen – KÄYTTÄJÄ YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY SEN, ETTÄ OMISTAJA EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, JOHDANNAIS- TAI ESIMERKKIVAHINGOISTA, KUTEN ESIM. TUOTTEIDEN, KÄYTÖN, TIETOJEN, TAI MUIDEN EI-MATERIAALISTEN MENETYSTEN AIHEUTTAMISTA VAHINGOISTA – VAIKKA OMISTAJALLE ON ANNETTU TIETO TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA – JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN SIVUSTON, TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN, SISÄLLÖN TAI OHJELMIEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN MAHDOTTOMUUDESTA TAI MUUSTA TÄHÄN SIVUSTOON, TUOTTEISIIN JA PALVELUIHIN, SISÄLTÖÖN TAI OHJELMAAN LIITTYVÄSTÄ SEIKASTA. KÄYTTÄJÄ YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY LUOPUVANSA TÄTÄ SIVUSTOA KÄYTTÄESSÄÄN OIKEUDESTA HAASTAA OMISTAJA TAI SEN OSAKKUUSYHTIÖN SUORAAN TAI OSALLISTUA RYHMÄKANTEESEEN, JOKA KOSKEE TÄMÄN SIVUSTON KÄYTÖSTÄ SEURAAVAN MENETYKSEN TAI VAHINGON KORVAAMISTA.

Korvaus – Käyttäjä sitoutuu korvaamaan, puolustamaan ja pitämään omistajan, sen osakkuusyhtiöt ja toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, toimeksisaajat, agentit, lisenssinhaltijat, palvelutarjoajat, alihankkijat ja toimittajat suojassa kaikilta tappioilta, velvoitteilta, kuluilta, vahingonkorvauksilta ja kustannuksilta, mukaan lukien kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, joita voi aiheutua tai seurata siitä, että käyttäjä käyttää tätä sivustoa tai rikkoo käyttöehtoja. Jos käyttäjä aiheuttaa sivuston tai sivuston sisällön välittämiseen käyttäjälle tai muille tarvittavan järjestelmän teknisen häiriön, käyttäjä hyväksyy olevansa vastuussa kaikista tappioista, velvoitteista, kuluista, vahingoista ja kustannuksista, mukaan lukien kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat tällaisesta häiriöstä. Omistaja pidättää oikeuden ottaa omalla kustannuksellaan hoitaakseen käyttäjän korvattavaksi muuten tulevan asian ajamisen ja valvonnan, ja siinä tapauksessa käyttäjä suostuu tekemään omistajan kanssa yhteistyötä ao. asiassa.

Tämä sivusto sisältää sitovan välimiesmenettelyä koskevan määräykset, johon osapuolet voivat vedota.

Riidanratkaisu – Näihin käyttöehtoihin tai sivuston käyttöön liittyvät tai niistä aiheutuvat kiistat tai vaatimukset ratkaistaan sitovassa välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan hallinnoimien välimiessääntöjen mukaisesti, lukuun ottamatta tilanteita, joissa käyttäjä on rikkonut tai uhannut rikkoa Chubbin immateriaalioikeuksia, jolloin omistaja voi hakea kieltotuomiota tai muuta asianmukaista suojaa Helsingin Käräjäoikeudessa, ja käyttäjä hyväksyy tuomioistuimen yksinomaisen toimivallan. Tällaiset kiistat tai vaatimukset käsitellään välimiesmenettelyssä yksittäin, eikä niitä yhdistellä välimiesmenettelyssä minkään toisen tahon vaatimukseen tai kiistaan. Välimiesmenettelyä käydään Helsingissä, ja välimiehen ratkaisu voidaan kirjata ja/tai panna täytäntöön millä tahansa toimivaltaisella lainkäyttöalueella. Sekä käyttäjä että omistaja voivat hakea väliaikaista tai alustavaa suojaa toimivaltaiselta tuomioistuimelta Suomessa siltä osin kuin se on tarpeen joko käyttäjän tai omistajan oikeuksien tai omaisuuden suojelemiseksi välimiesmenettelyn ollessa vireillä. Käyttäjä hyväksyy sen, että kaikki välimiesmenettelymääräyksen toimeenpanoa koskevat kanteet käsitellään tuomioistuimessa.

Sovellettava laki; määräysten tulkinta siten, että toiset määräykset jäävät voimaan – Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakeja sekä valvovaa suomalaista lainsäädäntöä konfliktisäännöksistä riippumatta, ellei tällaista laki voida soveltaa tietyllä lainkäyttöalueella niillä voimassa olevan sovellettavan lain nojalla. Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo, että jokin määräys on laiton tai täytäntöönpanokelvoton, tämä ei vaikuta muiden määräysten pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Pykälien otsikot ovat helpottamassa lukemista eikä niillä ole pätevyyttä tai vaikutusta.

Kansainväliset käyttäjät – Omistaja valvoo ja käyttää tätä sivustoa Euroopan unionissa (Suomessa) olevasta toimipaikastaan käsin. Emme millään tavoin väitä, että tällä sivustolla olevat materiaalit ovat asianmukaisia tai saatavilla käyttöön Suomen ulkopuolella tai että kaikissa maissa ja/tai alueilla sivustolle meneminen olisi laillista. Käyttäjä ei saa käyttää sivustoa tai viedä maasta sivuston materiaaleja Suomen vientilakien ja -asetusten vastaisesti. Jos käyttäjä tulee tälle sivustolle Euroopan unionin ulkopuolisesta paikasta, hän vastaa soveltuvien lakien ja asetusten noudattamisesta.

Omistaja ei väitä, että täällä oleva tieto, materiaalit tai ominaisuudet/toiminnallisuudet olisivat asianmukaisesti käytettävissä muilla lainkäyttöalueilla. Tätä sivustoa ei ole suunnattu kellekään henkilölle millään lainkäyttöalueella, jossa (tämän henkilön kansallisuudesta, asuinpaikasta, kansalaisuudesta tai muusta syystä johtuen) sivuston ja sen sisällön julkaiseminen tai saatavilla pitäminen on paikallisten lakien tai asetusten vastaista. Tällaisten rajoitusten tai kieltojen kohteena olevat henkilöt eivät saa hakeutua tälle sivustolle eivätkä käyttää sitä. Hakeutumalla tälle sivustolle ja käyttämällä sitä käyttäjä toimii itse aloitteellisesti ja on yksin vastuussa sovellettavien paikallislakien ja -asetusten noudattamisesta.

Koko sopimus – Nämä käyttöehdot, tietosuoja-asiakirja Chubb Online Privacy Statement sekä omistajan mahdollisesti tälle sivustolle lataamat muut asiakirjat muodostavat tämän sivuston ja sen sisällön ja ohjelmiston käyttöä koskevan koko sopimuksen omistajan ja käyttäjän välillä, ja se astuu kaikkien omistajan ja käyttäjän tämän sivuston käyttöä koskevien aiempien sopimusten sijaan, mukaan lukien näiden käyttöehtojen aiemmat versiot. Omistaja voi päivittää näitä käyttöehtoja ajoittain laittamalla sivustolle korjatut käyttöehdot ilmoittamatta siitä käyttäjälle, ja käyttämällä tämän jälkeen sivustoa käyttäjä samalla hyväksyy käyttöehdot ja niiden soveltamisen itseensä. Nämä käyttöehdot ovat voimassa kunnes omistaja peruu tai päivittää ne milloin tahansa ilman eri ilmoitusta. Jos käyttöehdot kumotaan, niissä olevat vastuunvapaus- ja velvoitteiden rajaamista koskevat lausekkeet jäävät voimaan. Näiden käyttöehtojen katsotaan sisältävän kaikki muut ilmoitukset, menettelyasiakirja, vastuunrajoitukset ja muut tällä sivustolla olevat ehdot; kuitenkin siten, että mikäli muiden ehtojen ja näiden käyttöehtojen välillä on ristiriitaa, nämä käyttöehdot ovat ensisijaiset. Näiden käyttöehtojen tulostettu versio on hyväksyttävä oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä sivuston käyttöön perustuen tai siihen liittyen samassa laajuudessa ja samojen ehtojen mukaisesti, joita sovelletaan muihin alun perin painetussa muodossa laadittuihin ja ylläpidettyihin liiketoiminta-asiakirjoihin ja -arkistoihin.

Ota meihin yhteyttä

Image alt text

Puhelinpalvelu

Puh: +358 9 6861 5151

Arkisin kello 09.00-17.00

Matkahätäpalvelu 24h

Puh: +45 70 10 50 50

Image alt text

Sähköpostiosoitteet

Asiakaspalvelu

asiakaspalvelu@chubb.com

Vahinkopalvelu

vahingot@chubb.com

Image alt text

Postiosoite

Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa

Museokatu 8, 00100 Helsinki